วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลบริษัท

วิสัยทัศน์
จะเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น เพื่อประชาชนให้ความไว้วางใจ

พันธกิจ
ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ พร้อมประสานเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อการรักษาอย่างองค์รวม

ปรัชญา
ฉับไว อบอุ่นใจ ได้มาตรฐานผู้บริหารและบุคลากร

โครงสร้างองค์กร

ที่ตั้ง


ที่ตั้ง
          “สุขเจริญคลินิกเวชกรรมตั้งอยู่ เลขที่ 601/17-18 ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 17 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310
อาณาเขต
                             ทิศเหนือ          ติดกับ   เขตจัตุจักร และลาดพร้าว
                             ทิศตะวันออก     ติดกับ   เขตวังทองหลาง และบางกะปิ
                             ทิศใต้             ติดกับ   เขตวัฒนา และสวนหลวง
                             ทิศตะวันตก      ติดกับ   เขตดินแดง และราชเทวี

ประวัติความเป็นมา

          “สุขเจริญคลินิกเวชกรรม” จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นชื่อของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการของประชาชนในเขตเมือง  โดยเฉพาะผู้ที่อพยพแรงงานมาจากต่างจังหวัด และเป็นผู้ใช้แรงงานนอกระบบ กรณีเมื่อมองปัญหาจากผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และเพื่อแก้ปัญหาให้กับเครือข่ายหน่วยบริการโดยเฉพาะในเขตเมืองเช่นกัน ที่จำเป็นจะต้องขยายบริการระดับปฐมภูมิสู่ประชาชน ด้วยเหตุผลเพราะการให้บริการระดับนี้ที่โรงพยาบาลจะมีต้นทุนต่อหน่วยสูงเกินไป แต่ต้องประสบกับการลงทุนที่สูงมาก เช่นค่าเช่าอาคาร ที่ดิน หากจะซื้อขาดก็ยิ่งเป็นภาระแก่โรงพยาบาลที่ต้องใช้งบลงทุนจากงบที่มีอยู่เอง ซึ่งไม่เพียงพออยู่แล้วในการจัดบริการแก่ประชาชน ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่ ๆ หลาย ๆ แห่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่ทั้งใกล้บ้านและใกล้ใจเพื่อแก้ปัญหานี้และเกิดเป็นนวัตกรรมขึ้นในปี 2546 (อนุชา  หนูนุ่น. 2548)
          การดำเนินการในระยะแรกในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้น ก็ได้ประกาศให้โรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีอยู่แล้ว เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ หรือให้กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจ ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  คุณสมบัติ มาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายของหน่วยบริการ รวมทั้งการจัดเครือข่ายของหน่วยบริการ  ตามระเบียบว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เป็นสำคัญ ทั้งนี้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบในด้านความเหมาะสมเรื่องทำเลที่ตั้งจากคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขากรุงเทพมหานครด้วย และด้วยเหตุนี้  ซึ่งเป็นนิติบุคคล นำโดยท่านนายแพทย์กมลรัชฎร์ จงธนากร ได้จัดตั้งคลินิกชุมชนอบอุ่นตามนโยบายของรัฐบาลขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน คลินิกชุมชนอบอุ่นแห่งนี้ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “สุขเจริญคลินิกเวชกรรม” โดยในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งคลินิก มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการกระจายความแออัดของผู้ป่วย และเป็นผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีเท่านั้น สุขเจริญคลินิกเวชกรรมได้จัดทำคู่สัญญาในการดำเนินการเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นกับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 แต่ได้เปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบก่อนแล้วนั้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการและการดำเนินงาน ส่วนใหญ่ได้มีการนำรูปแบบการดำเนินงานของพระรามสาม 65 คลินิกเวชกรรมมาใช้ ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลินิกภายใต้เครือข่ายของบริษัท เค. จี. เมดิคอล จำกัด
          การดำเนินงานในระยะเริ่มแรก สุขเจริญคลินิกเวชกรรม ได้รับการกระจายผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าออกมาสู่คลินิก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12,837 คน แบ่งเป็นผู้พิการ จำนวน 152 ราย ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังทั้งหมด 1,188 จำนวน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มารับบริการแล้วจำนวน 1285 ราย เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันที่มารับการลงทะเบียนแล้ว จำนวน 512 ราย โรคเรื้อรังระบบทางเดินหายใจ จำนวน 9 ราย และโรคเรื้อรังอื่นๆ จำนวน 82 ราย (สุขเจริญคลินิกเวชกรรม. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555) ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านสุขเจริญคลินิกเวชกรรม ได้ดำเนินการบริการประชาชนมาตลอดระยะเวลาด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาระบบบริการให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนเมื่อมาเข้ารับบริการ และจะเป็นสถานบริการที่เป็นดั่งผู้ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด ตามหลักการของ “คลินิกชุมชนอบอุ่น”